صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


 

         مهلت ارسال مقالات          (چکیده و اصل همزمان دریافت می گردد)

18 فروردین ماه 1395

اعلام نتیجه داوری مقاله

10 روز پس از ارسال هر مقاله

زمان برگزاری

21 اردیبهشت 1396


گواهینامه پذیرش مقاله حداکثر تا 3 روز صادر و ارسال میگردد.